Warsaw DX Club SP5PBE©1994-2019. Established June 1967.

sp dx contest logo Przypominamy, że w najbliższy weekend odbędą się dla nas najważniejsze zawody, to jest SPDX CONTEST. Aby praca w zawodach była skuteczna, to przede wszystkim wymagana jest bardzo dobra znajomość regulaminu zawodów, w następnej kolejności idą takie pozycje jak: bezawaryjność sprzętu (transceiver, anteny, wzmacniacz, komputer, zasilanie energetyczne, itp) oraz umiejętności pracy w zawodach i stan psychofizyczny operatora. Należy również pamiętać o tym aby być odpowiednio wypoczętym, zgodnie z zasadą, że dla wydajnej pracy najważniejszy jest odpoczynek (przed i po zawodach). Nie mniej ważną sprawą też jest umiejętność zaplanowania swego udziału w zawodach, tak aby została zaakceptowana przez naszych najbliższych, najlepiej aby możliwa była praca 24-godziny non-stop. 

Na stronie SPDX Club można zapoznać się z historią wyników SPDX Contest oraz zapoznać się z różnymi aspektami pracy w zawodach w obszernym opracowaniu Tomka SP5UAF pod tytułem "ABC uczestnika zawodów". Chociaż podręcznik ten odnosi się do zawodów IARU HF World Chapmionship, ale wiele aspektów pracy w zawodach będzie miało zastosowanie w SPDX Contest.


W zawodach SPDX CONTEST startujemy w najbliższą sobotę 2 kwietnia 2011 o godzinie 15:00 UTC, to jest 17:00 czasu lokalnego. Pamiętaj, że na Twój udział liczy cała rzesza uczestników z całego świata! Jak co roku ogłoszenie wyników SPDX CONTEST jest na Zjeździe SPDX Klubu, który to Zjazd odbędzie się w dniach 30 września do 2 października 2011 w Jastrzębiej Górze.
Good Luck in the Contest!

73 Bogdan, SP3IQ.


Załącznik nr 1 - pełny tekst regulaminu. Dostępny też na stronie: http://www.spdxcontest.info/reg/reg_sp.html

SP DX Contest - regulamin zawodów

 

 • Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców oraz SPDXC - Stowarzyszenie Miłośników Dalekosiężnych Łączności Radiowych.
   
 • Termin Zawodów: pierwszy weekend kwietnia - od 15:00 UTC w sobotę do 15:00 UTC w niedzielę
   
 • Pasma: 160, 80, 40, 20, 15 i 10m wg Band Planu IARU dla zawodów KF.
   
 • Emisje: PHONE i CW. Łączności na PHONE i CW z tą samą stacją w kategorii MIXED liczą się oddzielnie. Łączności mieszane (PHONE /CW) nie są zaliczane.
   
 • Wywołanie w zawodach:
  • dla stacji polskich:"CQ CONTEST" na PHONE oraz "CQ TEST" na CW.
  • dla stacji zagranicznych: "CQ SP"
 • Numery kontrolne:
  • stacje polskie nadają trzy lub czteroznakowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST oraz jednej litery, oznaczającej województwo (np. 59B na PHONE czy 599B na CW). Stosowane są następujące skróty województw: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z;
  • stacje zagraniczne nadają pięcio lub sześciocyfrowe grupy kontrolne składające się z raportu RS lub RST i kolejnego numeru łączności poczynając od 001 (np. 59001 na PHONE lub 599001 na CW).
 • Punktacja:
  • stacje polskie:
     QSO ze stacją DX: 3 punkty;
     QSO ze stacją z Europy: 1 punkt;
     łączności ze stacjami polskimi nie zalicza się;
  • stacje zagraniczne: QSO ze stacją polską: 3 punkty
 • Mnożnik:
  • dla stacji polskich: kraje wg aktualnej listy DXCC bez SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji;
  • dla stacji zagranicznych: województwa SP liczone oddzielnie na każdym paśmie i niezależnie od rodzaju emisji, maksymalnie 96 (16województw x 6 pasm).
 • Wynik końcowy: Suma punktów za QSO ze wszystkich pasm pomnożona przez sumę mnożników ze wszystkich pasm.
   
 • Klasyfikacje:
  • A. MOAB MIXED,
  • B. SOAB MIXED HP,
  • C. SOAB MIXED LP,
  • D. SOAB MIXED QRP,
  • E. SOTB MIXED,
  • F. SOAB PHONE HP,
  • G. SOAB PHONE LP,
  • H. SOSB PHONE,
  • I. SOAB CW HP,
  • J. SOAB CW LP,
  • K. SOSB CW,
  • L. SWL MIXED.

  Definicje kategorii i określenia stosowanych skrótów:
  • MO: Multi-Operator Single-Transmitter oznacza, że w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
  • SO: Single Operator oznacza, że wszystkie czynności obsługi stacji, zapisu łączności i ich kontroli wykonywane są przez jedną osobę. Ponadto w danym momencie może być emitowany dokładnie jeden sygnał oraz ogranicza się łączną ilość zmian pasm i emisji do 12 w ciągu pełnej godziny zegarowej.
  • SOTB: Single Operator Three Band - SO na trzech dowolnie wybranych pasmach.
  • HP: High Power - maksymalna moc wyjściowa ograniczona wyłącznie licencją.
  • LP: Low Power - maksymalna moc wyjściowa: 100 W
  • QRP: maksymalna moc wyjściowa: 5 W
  • AB: All Band
  • SB: Single Band
  • MIXED: Mixed Mode
  Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.
   
 • Nasłuchowcy:
  • nasłuchowców polskich obowiązuje odebranie znaku stacji zagranicznej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta polskiego;
  • nasłuchowców zagranicznych obowiązuje odebranie znaku stacji polskiej, nadanej przez nią grupy kontrolnej oraz znaku korespondenta zagranicznego.
  Punktację za przeprowadzone nasłuchy, mnożniki oraz wynik końcowy oblicza się tak samo jak dla nadawców. Zarówno stacja polska jak i zagraniczna może być wykazana w logu tylko jeden raz na danym paśmie i daną emisją z wyjątkiem sytuacji kiedy jedna ze stacji daje nowy mnożnik.
   
 • Wyniki: tabele wyników dla stacji zagranicznych sporządzane będą według krajów reprezentowanych przez stacje uczestniczące w zawodach dla poszczególnych kategorii. W kategorii QRP dla stacji zagranicznych tabela będzie sporządzona według kontynentów. Dla stacji polskich tabele wyników sporządzane będą według deklarowanej kategorii. Niezależnie sporządzane będą tabele TOP wszystkich kategorii.
   
 • Dyplomy: za czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach będą przyznawane dyplomy, których ilość w poszczególnych kategoriach ustali każdorazowo Komisja Zawodów w zależności od ilości uczestników w poszczególnych kategoriach oraz uzyskanej ilości punktów przez czołowe stacje. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach i w poszczególnych krajach oraz kontynentach mogą otrzymać specjalne plakiety sponsorowane indywidualnie przez nadawców i dowolne zainteresowane tym podmioty. Przewiduje się również możliwość przydzielania nagród ukierunkowanych przez fundatorów.
   
 • Dzienniki: Dzienniki należy wysłać nie później niż do końca kwietnia danego roku, decyduje data nadania przesyłki. Dzienniki elektroniczne w innych formatach niż Cabrillo oraz papierowe wydruki komputerowe mogą zostać użyte do kontroli przy braku możliwości ich automatycznego przetworzenia.
   
 • Dyskwalifikacja: Przekroczenie przepisów dotyczących krótkofalarstwa, niesportowe zachowanie się podczas zawodów lub nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów są wystarczającą podstawą do dyskwalifikacji.
   
 • Sprawy sporne: Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
   
 • Wykaz prefiksów stacji polskich: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

 

Organizatorzy: Polski Związek Krótkofalowców, SP DX Club
Załącznik nr 2. Wykaz województw:
SP1:
Zachodnio-Pomorskie - Z
SP2:
Pomorskie: - F
Kujawsko-Pomorskie - P
SP3:
Lubuskie - B
Wielkopolskie - W
SP4:
Warmińsko-Mazurskie - J
Podlaskie - O
SP5:
Mazowieckie - R
SP6:
Opolskie - U
Dolnośląskie - D
SP7:
Łódzkie - C
Świętokrzyskie - S
SP8:
Lubelskie - L
Podkarpackie - K
SP9:
Małopolskie - M
Śląskie - G